doc. JUDr. Jaromír  Tauchen, Ph.D., LL.M.

soudní tlumočník jazyka německého

právní překlady z/do němčiny

v Brně


Co je to soudně ověřený překlad?


Soudní překlady, které jsou označovány také jako úřední překlady či překlady se soudním ověřením, jsou překlady určené pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům, policejním orgánům či jiným orgánům státní správy, mezinárodním společnostem působícím v obchodním styku, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.


Překlady se soudním ověřením se sešívají se zdrojovým textem, buď s originálním dokladem nebo jeho notářsky ověřenou kopií. K tomuto kompletu se připojí tzv. tlumočnická doložka opatřená kulatým razítkem.

Celá tato složka soudně ověřeného překladu je notářským způsobem (pečeť a šňůrka) spojena.Soudní překlad se nejčastěji provádí u těchto dokumentů:


- rodné listy

- vysvědčení

- oddací listy

- úmrtní listy

- listiny dědických řízení

- závěti

- soudní rozsudky

- výpisy z rejstříku trestů

- plné moci

- koncesní listiny

- živnostenské listy

- výpisy z obchodního rejstříku

- osvědčení o registraci k daním

- potvrzeni o bezdlužnosti

- pracovní smlouvy

- daňová přiznání

- certifikáty

- notářské zápisy

- zakladatelské a společenské smlouvy

- potvrzení o studiu

- společenská smlouva dle českého práva, společenské smlouvy dle zahraničních právních předpisů